Ashley. 20. EWU student. Enjoy the randomness of my blog!